Къаныкъо Арсен: Сирие Адыгэмэ я къэгъэзэжьын нахь IэшIэхэу шIыгъэн фае 03:11 Вторник 0 2 366 Къаныкъо Арсен: Сирие Адыгэмэ я къэгъэзэжьын нахь IэшIэхэу шIыгъэн фае Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм ипрезидентэу Къаныкъо Арсен щылэмазэм и 15 Налчик пресс конфенинциеу щыш1ыгъэм Сирием щыпсэурэ Адыгэхэр Адыгэ Хэкум къызэрагъэзэжьыщтыр нахь IэшIэхэу шIыгъэн фаеу