Регистрация    Войти
Авторизация
Дети из республики Адыгея приняли участие в конкурсе-выставке детских творческих работ на тему "Спорт и я"
3-04-2014, 16:30 2 036 0
Дети из республики Адыгея приняли участие в конкурсе-выставке детских творческих работ на тему "Спорт и я", который прошел в Дагестанском филиале РусГидро. При поддержке Дагестанского филиала РусГидро в республике прошел конкурс-выставка детских творческих работ на тему "Спорт и я". В нем приняли
ÇERKES SÜRGÜN VE SOYKIRIMI SERGİSİ İSTANBUL'DA AÇILDI
18-02-2012, 22:33 3 749 0
İstanbul bu kez Çerkesler'in 1864 yılında Çarlık Rusyası tarafından Soykırım ve Sürgüne uğratılmalarını konu alan bir sergiye ev sahipliği yaptı. İstanbul, Fatih'te bulunan Ali Emiri Kültür
ÇERKES SÜRGÜN/SOYKIRIM BELGELERİ ve SOYKIRIM ANITI YARIŞMA RESİMLERİ SERGİSİ
17-02-2012, 04:50 2 317 0
Soykırım anıtı yarışma komisyonu üyeleri, Kafkas evi ve Çerkesya aktivistlerinin destek verdiği sergi 18 Şubat Cumartesi günü saat 11.00 de açılıyor.
«Хэкур Къэджэжьы» «Адыгэ Лъэпкъыр Орэпсау»
11-01-2012, 08:59 2 508 0
Тыгъэгъазэм и 30 Адыгеим ит къуаджэу Тахьтамэкъуае митинг щашIыгъ, ар зыфэгъэхьыгъэр Сирием ис Адыгэхэр Адыгэ хэкум къэщэжьынхэм пае. Митингым кIэщакIоу фэхъугъэр Тахътымыкъуае щылажьэрэ Адыгэ хасэр ары. Митингым кIалэцIыкIухэри хэлэжьагъэх, ахэм Адыгэ ныпхэр яIыгъэу Сиием ис Адыгэхэр Адыгэ хэкум
Nartlar'ın Ateşi Sönmüyor
13-11-2011, 18:12 3 406 0
Karadeniz kıyısındaki Kıyıboyu Şapsığ’da yaşayan Şapsığlar (1) birçok zorlu sorunla karşı karşıya. Yöre yöneticileri birikmiş olan zorlu sorunları çözmek için, özellikle bu
АР-м и ЛIышъхьэ иIофшIэгъу зэIукIэгъу
30-10-2011, 10:17 3 001 0
УФ-м имэз хъызмэт и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм игумэкIыгъохэм, щыкIагъэу иIэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ зыхэлэжьэгъэ зэIукIэм щытегущыIагъэх. Гъэзетэу «Адыгэ макъ» зыфиIорэм къызэритырэмкIэ, зэхэсыгъом хэлэжьагъэх мэз хъызмэтым пылъхэм яобществэ итхьаматэу Хьатикъое Мэджыдэ, мэз хъызмэтым иветеранхэм я
ЫшIагъэр цIыфхэмэ ащыгъупшэрэп
19-10-2011, 12:37 4 123 0
Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иапэрэ министрэу, РСФСР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, АР-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьанэхъу Адам къыгъэшIагъэр макIэ. Ау цIыфым ищэныгъэ уасэ зэрэфашIырэр илъэс пчъагъэу дунаим зэрэтетыгъэм паеп. Ыгъэхъагъэр, изекIуакI, ицIыфыныгъ ары
Ныбэ Заир: "Зы чылэ итхыд"
11-10-2011, 12:31 4 266 0
Уахътэр, уахътэр! Шы емылычым фэдэу псынк1эу мачъэ, мафэхэр, мазэхэр, илъэсхэр, л1эш1эгъухэр блэчъых, ц1ыфлъэпкъым игъаш1э хэхъо, зехъожьы. Ч1ы шъхьашъом щы1ак1эр щыуцурэп. Лъэхъанхэр, зэманхэр зэфэмыдэхэу рек1ок1ыхэми, ц1ыфхэмк1э такъикъ пэпчъи гъэш1эгъон, уасэ и1. Тхьэм ц1ыфмэ акъыл
МэфэкIым ипэгъокIэу
8-09-2011, 17:09 3 811 0
Адыгеим щыпсэурэ пстэури республикэр зэрагъэпсыгъэр илъэс 20 зэрэхъурэм зыфэгъахьазыры. Республикэм имэфэкI фэгъахьыгъэу Мыекъуапэ Iофыгъо макIэп щырекIокIырэр, ау къуджэхэм адэс цIыфхэр ахэмэ яплъынхэу амал ямыIэу бэрэ къыхэкIы.
Адыгэ шъуашэм мэфэкI иIэ хъущт
5-09-2011, 19:31 3 633 0
МэфэкIхэу адыгэмэ хагъэунэфыкIыхэрэм джыри зы къахэхъощт. Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» кIэщакIо фэхъуи, Iоныгъом и 28-р адыгэ шъуашэм имафэу агъэнэфагъ. Апэрэ мэфэкIым изэхэщэн хэлажьэх къокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм якъэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым иIофышIэхэр, шIэныгъэлэжьхэр,
Çerkes Soykırımı anıtı Anakliya'da dikilecek
2-08-2011, 04:18 3 832 0
Gürcistan Diaspora Bakanı Papuna Davitaya, Çerkes Soykırımı anıtının Anakliya’da inşa edileceğini açıkladı. Gürcistan parlamentosu 1 Temmuz’da gerçekleştirilen olağanüstü oturumda 80 vekilin oyu ile
ТичIыгу къыщагъотыгъэ пкъыгъохэр адыгэмэ ямыягъэхэу ащагъэ­хъуным пылъых
17-07-2011, 02:13 3 490 0
Адыгэ Республикэм ­иархеолог цIэрыIохэу ЛэупэкIэ Нурбыйрэ Тэу Аслъанрэ ягумэкIхэр къы­таIо ашIоигъоу гу­щыIэгъу къытфэхъугъэх. Анахьэу ягупшысэ къыщыхагъэщы ашIоигъуа­гъэр Москва, Санкт-­Петербург, нэмыкI къалэ археологхэр къикIыхэу Адыгеим къызыкIохэкIэ, тиреспубликэ щыщхэр гъусэ ашIынхэр ары.
ЖъоныгъуакIэм и 21-рэ мафэр. Шъыпкъагъэм фэгъэхьыгъэ зэхахь
10-05-2011, 20:47 2 673 0
1864-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 21-рэ мафэм Урысые пачъыхьагъум Кавказ хэгъэгум щызэшIуихыгъэ заор зэраухыгъэр къагъэнэIуагъ. ЛIэшIэгъум ехъу зыхьыгъэ заоу, тятэжъхэм зыфэдэ къэмыхъугъэ лIыгъэ ахэлъэу ячIыгурэ ящыIэныгъэрэ зыщыфэбэнагъэхэм кIэух фэхъугъ.