Регистрация    Войти
Авторизация
Килиманджари и щыгум Мэз Каринэ докI
18-01-2012, 08:42 3 624 0
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал ныпымрэ адыгэ ныпымрэ Африкэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм – Килиманджарэ и щыгум аргуэру щIышылэм и 10-м щиIэтащ республикэм и альпинисткэ цIэрыIуэ Мэз Каринэ. «Нэхъ япэкIэ метр 5895-рэ зи лъагагъ Килиманджарэ бгым си хэкуэгъухэу Жэман Ахьмэдрэ Джаппуев Адейрэ
Адыгеим испортсмен ыкIи ­итренер анахь дэгъухэр къыхахыгъэх
2-01-2011, 08:41 4 368 0
Адыгеим испортсмен ыкIи ­итренер анахь дэгъухэу 2010-рэ илъэсым къыхахыгъэхэр тыгъуа­сэ Правительствэр зычIэт Унэм къырагъэблэгъа­гъэх. АР-м и Премьер-минист­рэу КъумпIыл Мурат ти Президентэу ТхьакIущынэ ­Аслъан, Правительствэм ацIэкIэ зэхахьэм хэлажьэрэмэ афэ­гушIуагъ, шIухьафтынхэр афи­шIыгъэх.