Регистрация    Войти
Авторизация
» » » Адыгэ шъуашэм и Маф апэрэу хагъэунэфыкIыгъ

Адыгэ шъуашэм и Маф апэрэу хагъэунэфыкIыгъ

Категория: В Мире / Мероприятие
Адыгэ шъуашэм и Маф апэрэу хагъэунэфыкIыгъ Тыгъуасэ, Iоныгъом и 28, Адыгэ шъуашэм и Мафэ Адыгеим апэрэу щыхагъэунэфыкIыгъ. Сыхьатыр 17-00 щегъэжьагъэу цIыфхэр къекIуалIэхэу аублагъ. Ащыщыбэхэм адыгэ шъаушэхэр ащыгъыгъэх. ЗэIукIэм къекIолIагъэх лъэпкъ зэфэшъхьафхэу Адыгеим щыпсэухэрэм яобщественнэ организациехэм ялIыкIохэри. Музеим ыкIоцI уцупIэрэ тIысыпIэрэ имыIэу мэфэкIыр рагъэжьагъ.
«Нальмэсым» икъэшъуакIохэм адыгэ шъуашэхэр ащыгъэу пчэгум къихьагъэх. Зезыщэхэрэм шъуашэм итарихъ къаIотагъ. Адыгэ шъуашэр зыхэшIыкIыгъэм, пкъыгъоу хэлъхэр зыфэдэм, ахэмэ мэхьанэу яIэм игугъу къашIыгъ мэфэкIыр зезыщагъэхэу АфэшIагъо Фаинэрэ АР-м и заслуженнэ артистэу Сихъу Станиславрэ. Нэужым мэфэкIым къекIолIагъэхэм афэгушIуагъ «Адыгэ Хасэм» и Тхьэматэу Хьапае Арамбый. ИгущыIэ къыщиIуагъ мэфэкIым изэхэщэн ыгу къызэрэкIыгъэр, IэпыIэгъу къыфэхъугъэхэу КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей ипащэу Кушъу Нафсэт, къэралыгъо академическэ къэшъокIо купэу «Нальмэс» и пащэу Къулэ Мыхьамэт, музеим иIофышIэу Сулеймэн Фатима, АфэшIагъо Фаина ацIэхэр къариIуагъ, къэралыгъо мэфэкI хъунэу зэрэгугъэрэр хигъэунэфыкIыгъ.
ЗэлIашIэрэ сурэтышI-модельерэу СташIу Юрэ иколлекциеу «Адыгеим иIуашъхьэхэм къаIуатэ» зыфиIорэр къагъэлъэгъуагъ. Сае ыкIи цые гъэшIэгъонхэр зиIэшIагъэ модельерым а мафэм ыныбжь илъэс 80 хъугъэ. ЗимэфэкIым фэгушIуагъ АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат. Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан иунашъокIэ «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэ медалыр СташIу Юрэ зэрэфагъэшъошагъэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.
Джащ фэдэу мэфэкIым къыщагъэлъэгъуагъ сурэтышI-модельер ныбжьыкIэхэу Сусанна Макеровам, Вероника Кинцель ыкIи Уджыхъу Сусаннэ яколлекциехэр. Уахътэм диштэу адыгэ шъаушэм зызэблихъурэр яIэшIагъэхэмкIэ ахэмэ къагъэлъэгъуагъ.
МэфэкIым ехъулIэу Андзэрыкъо Чеславрэ ЕмтIылъ Нурбыйрэ адыгэ шъуашэм фэгъахьыгъэу орэдыкIэу аусыгъэр Андзэрыкъо Чеслав къыIуагъ. Джащ фэдэу мэфэкIым хэлэжьагъ орэдыIо ныбжьыкIэ ЛIэпцIэрышэ Щамил, «Нальмэсыр», АР-м и Лъэпкъ театрэм и артистэу Жудэ Аскэр, кIэлэцIыкIу орэдыIо купэу «Ащэмэз». МэфэкI зэхьахьэр адыгэ джэгукIэ аухыгъ. Джэгум анахь дэгъоу къыщышъуагъэ кIалэмрэ пшъашъэмрэ АР-м и Правительствэ и шIуахьафтынэу цыерэ саерэ аратыгъ.

Фаина Афашагова
ИА НатПресс
Фото Таисия Тошинаскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
загрузка...