Регистрация    Войти
Авторизация

Къуаджэм имэфэкI

Категория: В Мире / Мероприятие
Къуаджэм имэфэкIЧъэпыогъум и 15 къуаджэу Улапэ имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ – ыныбжь илъэс 150-рэ хъугъэ. Мы мафэм ехъулэу къуаджэм щызэрэугъоигъэх Адыгеим иIэшъхьэтетхэр, къуаджэм щыщхэр, хьакIэхэр. Ахэр зэкIэ еджапIэм къекIолIагъэх.
Улапэхэм къафэгушIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслан. Улапэ щыщхэу хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ясаугъэты Адыгеим и ЛIышъхьэ къэгъагъ Iэрамыр тырилъхьагъ, нэужым къоджэдэсхэм афэгушIуагъ. ТхьакIущынэ Аслъан и гущыIэ къыщихигъэщыгъ Улапэ шIэныгъэлэжьэу, кIэлэегъаджэу, IорэдыIоу, тхакIоу мымакIэу къызэрэдэкIыгъэр. ГущыIэ фабэхэмкIэ зафигъэзагъ чIыгулэжьхэми. Анахь дэгъоу ясэнэхьаткIэ лажьэхэрэм щытхъуцIэхэр ыкIи щытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Ахэмэ ащыщ мэкъумэщышIэ хъызмэтшIапIэм и пащэу КъумпIыл Къэралбый, Улапэ къоджэ псэупIэм ипащэу Куфэнэ Нурыет, ООО-у «Синдика-Агро» зыфиIорэм игидротехникэу Симболет Мурат, Красногвардейскэ район сымэджэщым медицинэ IэпыIэгъу псынкIэмкIэ истанцие ифельдшерэу Хьао Аминэт, Улапэ еджапIэм икIэлэегъаджэу Шыкъултыр Кукусс.
Улапэхэм джащ фэдэу афэгушIуагъ АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьэматэу Федор Федорко, Красногвардейскэ районым и администрацие ипащэу ТхытлIэнэ Вячеслав, хакIэу Краснодар краим къикIыгъэхэр, заом и ветеранхэр.
Къэгъэлъэгъонэу Улапэ и тарихъ къизыIотыкIырэмкIэ мэфэкIыр лъагъэкIотагъ. Анахь пщэрыхьакIо дэгъоу Улапэ дэсхэм аупщэрахьыгъэ адыгэ шхынхэр хакIэхэм апагъохыгъэх. Нэужым спорт зэнэкъокъухэр ыкIи ижъырэ адыгэ джэгукIэхэр щыIагъэх. МэфэкI мафэм кIэух фэхъугъ орэдыIо ыкIи къэшъуакIо цIэрыIохэм яконцерт.

Фаина Афашагова
ИА НатПрессскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
загрузка...